Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

coophimmelb_l_au

 1. Богати природни ресурси

Едно от основните богатства на Казахстан е неговите полезни изкопаеми. Казахстан се нарежда на 6-о място в света по отношение на природните ресурси. От 110-те елемента на периодичната таблица на химичните елементи на Менделеев в Казахстан са открити 99 елемента, 70 са изследвани, се извлечени и използвани 60: петрол, газ, уран, цинк, волфрам, борит, сребро, олово, хромити, мед, флуорити, молибден, злато и др.

Минерално-суровинната база на Република Казахстан се състои от 5004 залежи, чиято прогнозна стойност е около 46 трилиона щатски долара.

Гориво

В Казахстан са проучени 160 нефтени и газови находища, а се добиват 2,7 милиарда тона.

Повече от 100 находища на въглища в РК са изследвани.

Металлы

В световен мащаб РК е най-големият производител на волфрам, а по отношение на резервите си е на 1-во място,

1 място е по залежи на хромова руда,

4 място — по олово и молибден,

7 място — по залежи на желязна руда.

В РК се прогнозират около 300 значими находища на злато, от които 173 детайлно са проучени.

Казахстан има значителни запаси от калиеви и други соли, борити, бромови съединения, сулфати, фосфати, пирит в състава на полиметалните руди за организиране на производството на сярна киселина и други химически продукти.

Казахстан има най-богатите суровини за стъкларската и порцелановата промишленост, редки скъпоценни камъни, различни строителни и облицовъчни материали.

 1. Благоприятно местоположение

Казахстан се намира в сърцето на Евразийския континент, Великият път на коприната минавал през територията на Казахстан. Основните трансконтинентални маршрути, свързващи Азиатско-тихоокеанския регион с Близкия и Средния Изток и Европа, преминават през Казахстан. Три от страните от Четворката на БРИК са разположени близо до Казахстан: Русия, Китай и Индия.

 1. Политическа стабильност

Вътрешната политическа стабилност е своеобразен “коз” на Казахстан на световния инвестиционен пазар. Тя винаги е била важна за ръководството на страната.

Добър пример за успеха на външната и вътрешната политика на Казахстан е председателството на РК в ОССЕ през 2010 г. Срещата на върха на ОССЕ, проведена в Астана през декември 2010 г., бе най-големият форум в историята на постсъветското пространство.

Във връзка с продължаващите конфликти на религиозна основа Президентът на РК Нурсултан Назарбаев инициира провеждане в столицата на Казахстан на форум на световните и традиционните религии. От 2003 г. Конгресът на лидерите на световни и традиционни религии се провежда в Астана на всеки 3 години.

През 2011 г. Казахстан стана първата страна в Централна Азия – домакин на Световния Ислямски Икономически форум.

През февруари 2011 г. РК бе поканена да стане член на Управителния Комитет на регионалната програма на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Очевидно потвърждение за световното признание на политическа стабилност в Казахстан бе провеждане на Международното специализирано изложение ЕКСПО-2017 в Астана, темата на която бе „Енергия на бъдещето”.

РК бе поканена за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2017-2018 г. Казахстан стана първият член на борда, който представлява региона на Централна Азия. А през януари 2018 г. Казахстан бе председател на Съвета за сигурност на ООН.

Астана се превърна в място на мирните преговори, чиято цел беше да се сложи край на гражданската война в Сирия. За първи път в историята на гражданската война в Сирия, в хода на мирно уреждане на една масата за преговори се оказаха и властите на САР, и бунтовниците.

Мащабните международни събития, които се провеждат в РК и се планират в бъдеще, са доказателство за все по-добрия международен имидж на страната като стабилен политически партньор.

 1. Благоприятeн бизнес-климат

В Казахстан се отделя много сериозно внимание на всички аспекти на благоприятния бизнес климат за инвеститорите: премахват се административните спънки, облекчават се процедурите, повишава се ефективността на право-охранителната и съдебната система, подобрява се митническото и данъчното управление.

Казахстан е водещ в страните от ОНД, що се отнася до размаха и качеството на предприетите напоследък реформи. През последните години Казахстан е начело в списъка на 10-е страни, постигнали най-големи успехи при създаването на благоприятни условия за предприемаческа дейност.

Доказателство за благоприятния бизнес климат е ежегодният рейтинг на Световната Банка и Международната финансова корпорация в доклада “Правене на бизнес”, обхващащ 183 страни и даващ възможност за оценяване на законодателството, свързано с регулирането на бизнеса. В новото класиране Република Казахстан зае 28-мо място.

Казахстан заема водеща позиция в света за защита на малцинствените инвеститори и за осигуряване на изпълнението на договорите, както и подобри позицията си по следните критерии – започване на бизнес, трансгранична търговия, издаване на разрешителни за строеж, свързване към електрически мрежи и регистриране на собственост. И в тази, и в миналата година републиката се нарежда на първо място в света по този показател (Doing Business-2019), набирайки 85 от 100 възможни точки.

 1. Защита на правата на инвеститорите

Законът на Република Казахстан от 8 януари 2003 г. № 373-II “За инвестициите” предвижда предоставяне на различни гаранции, които ще сведат до минимум рисковете, които инвеститорът може да има при извършване на инвестиционна дейност в Казахстан:

Гаранция за правна защита на дейности на инвеститорите в РК

На инвеститора се осигурява пълна и безусловна защита на правата и интересите. Инвеститорът има право на обезщетение за вреди, причинени му в резултат на издаване от държавни органи на актове, които не отговарят на законодателните актове, както и в резултат на незаконни действия (бездействие) на длъжностни лица от тези органи. Казахстан гарантира стабилността на договорите, сключени между инвеститори и държавни агенции

Гаранции за използване на доходи

Инвеститорите имат право да използват по своя преценка приходите от дейността си след заплащане на данъци и други задължителни плащания към бюджета.

Публичност на държавните институции по отношение на инвеститорите

Официални съобщения на държавните органи на РК и нормативните актове, засягащи интересите на инвеститорите, се публикуват по реда, който предвиден в законодателството на Република Казахстан. На инвеститорите се предоставя свободен достъп до информация за регистрация на юридически лица, техните Устави, регистрация на сделки с недвижими имоти, както и за издадени лицензи, с изключение на информация, съдържаща търговски и други защитени от закона тайни.

Гарантиране правата на инвеститорите при национализация и реквизиция

Принудително отнемане на имущество на инвеститора (национализация, реквизиция) за държавни нужди се разрешава в изключителни случаи, предвидени в нормативни актове на Република Казахстан.

При национализация загубите, понесени от инвеститора в резултат на публикуването на законодателни актове на Република Казахстан за национализация, се възстановяват изцяло.

Реквизиция на имуществото на инвеститора се извършва с плащане на пазарната стойност на имота

Казахстан подписа едно многостраннo и 45 двустранни споразумения за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, които създават благоприятни правни условия за насърчаване и защита на казахстанските инвестиции в чужбина, както и чуждестранни инвестиции в Казахстан.

По всем вопросам, касающимся Закона РК «Об инвестициях», можно обратиться в Комитет по инвестициям Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан.

За всички въпроси, свързани със Закона за РК „За инвестициите“, можете да се свържете с Комитет за инвестициите на Министерството на външните работи на РК.

Казахстан е на трето място сред 189 страни в защитата на инвеститорите в „Doing Business“

 1. Присъствието на транснационални компании (ТНК)

Благодарение на благоприятните условия за правене на бизнес, в Казахстан работят мульти-национални и чуждестранни компании.

Около 10 хиляди компании с чуждестранен капитал работят в Казахстан, включително тези от списъка на Fortune Global 500.

Повече от половината от инвестициите в петролния и газовия регион на РК са направени от транснационални корпорации. Освен това, участието на ТНК е високо и в минна-металургичната промишленост на страната.

Националната компания Қазақстан темiр жолы (Казахстански железници) си сътрудничи с Talgo, Alstom, General Electric, а Националната атомна компания Казатомпром – с Areva, CEIS, Marubeni, Cameco и др.

 1. Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Казахстан

Благоприятният бизнес-климат и политическата стабилност допринесоха за значителен приток на ПЧИ в Казахстан.

Повече от десет години в Казахстан са инвестирани над 250 млрд. долара преки чуждестранни инвестиции. Лидери в тази посока са Холандия, САЩ, Швейцария и Китай.

Най-голям дял от преките чуждестранни инвестиции традиционно са в стоковия сектор.

 1. Экономически ръст

Благодарение на добре обмислената политика и привличането на ПЧИ, казахстанската икономика расте с постоянни темпове.

През последното десетилетие БВП се увеличи повече от 8 пъти (от 24,6 милиарда на 188,05 милиарда долара).

Според класификацията на Световната банка, Казахстан е в групата на страните със средни доходи. Обемът на БВП на глава от населението през 2018 г. в РК е равен на 8840 долара на човек (70-то място в света).

 1. Пазари на Митническия съюз

Наличието на пазарите на митническия съюз отваря допълнителни възможности за инвеститорите – пазар с капацитет от 170 милиона души и общ БВП от 2 трил.щатски долари.

Конкурентното предимство на РК е по-благоприятна бизнес среда в сравнение с други страни от Митническия съюз.

Според рейтинга «Doing Business-2019», Република Казахстан е в топ-30 водещи страни, заемайки 28 място по лекотата на правене на бизнес. За сравнение: Република Беларус подобри позицията си с 1 пункт, мястото й в рейтинга – 37, Руската федерация – 31 място.

 1. Индустриално-иновативно развитие

През 2010 г. бе приета Държавната програма за ускоренно индустриално-иновативно развитие на Република Казахстан за периода 2010-2014 г., чиято основна цел е устойчив и балансиран растеж чрез диверсификация на икономиката и повишаване на конкурентоспособността му.

Ключеви задачи:

 • развитие на приоритетните сектори на икономиката
 • създаване на благоприятна среда за индустриализация

Приоритети:

 • привличане на инвестиции, основно чуждестранни, в създаването на нови и експортно ориентирани отрасли
 • развитие и укрепване на националната иновационна система

Принципи:

 • акцент върху бизнес-инициативите
 • подкрепа за пробивни проекти и клъстерни инициативи в несуровинния сектор
 • равен достъп за местни и чуждестранни компании
 • разширяване на държавната подкрепа за всички субекти с икономически дейности

Приоритетни сектори:

 • рафиниране на нефт и развитие на инфраструктурата на петролния и газовия сектор
 • минна-металургична отрасл
 • химическа промишленост
 • атомна промишленост
 • машиностроение
 • фармацевтична промишленост
 • строителна индустрия и производство на строителни материали
 • агро-промишлен комплекс
 • лека промишленост
 • туристическа индустрия
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Биотехнологии
 • Космическа дейност
 • Алтернативна енергия
 • Атомна енергия

За да се намалят разходите за инвеститорите, изпълняващи проекти в приоритетни сектори, се осигурява държавна подкрепа (преференции, ползи, съфинансиране на проекти и други стимули)

В момента се провежда активна работа за разширяване на действащ пакет от инвестиционни стимули и преференции в приоритетните сектори.

Резултати от изпълнението на Програми:

 • Ръст на производителността на производствени фактори
 • Развитие на производството за последващо преработване
 • Създаване и внедряване на наукоемки технологии
 • Ръстът на инвестиционната привлекателност във високотехнологичното производство
 • Напредващо развитие на инфраструктурата
 • Развитие на конкуренцията