Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

mid_apk

От пресслужбата на Министерството на Външните работи на Република Казахстан съобщиха, че на 16 януари 2019 г. Заместник министър-председател – Министър на земеделието Умирзак Шукеев и Министърът на Външните работи Бейбут Атамкулов обсъдиха въпросите за насърчаване на износа на казахстански селскостопански продукти и привличането на инвестиции в аграрно-промишления сектор на икономиката на страната.

С цел изпълнение на поставените от Президента стратегически цели в годишното послание, най-вече за повишаване на производителността на труда в селскостопанския сектор и износ на преработени селскостопански продукти поне в 2,5 пъти, бе разгледан реда на изпълнението на Съвместния план за действие между Министерството на външните работи и Министерството на земеделието за привличане на чуждестранни инвестиции в агро-промишления комплекс на Казахстан и развитието на търговията до 2020 година. След подробен преглед на този план бе решено да се актуализират мерките във връзка с повишаването на дейностите на Министерството на външните работи на Република Казахстан в инвестиционната и износната посока.

Специално внимание бе отделено на изпълнението на инвестиционни проекти в селскостопанския сектор, в частност в областта на растениевъдството, сглобяването на селскостопански машини и оборудване, както и привличане на големи транснационални корпорации (ТНК) за развитие на производството и преработката на мляко, млечни продукти, производството на месо.

Ръководителите на министерствата подчертаха значението на тясното сътрудничество в областта на селското стопанство с международните организации, по-специално с Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), Ислямската организация за продоволствена сигурност, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др.

Бе подчертана необходимостта от засилване на информационната подкрепа за износа на селскостопански продукти, организирането на прес-турове за чуждестранни медии и информационните кампании по въпросите на Казахстанския агро-промишлен комплекс.

МВнР и Министерството на земеделието на РК възнамеряват да приложат на практика редовното провеждане на такива срещи за засилване на взаимодействието за насърчаване на износа на казахстански селскостопански продукти и привличане на инвестиции в аграрно-промишления сектор на Казахстан.

Източник: МВнР РК