Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

gr_en

16 държави вече се присъединиха към партньорската програма „Зелен мост“. Това съобщи ръководителят на Международния център за зелени технологии и инвестиционни проекти (МЦЗТИП) Рапил Жошъбаев по време на кръглата маса „Устойчива градска инфраструктура в Казахстан: показатели за зелено строителство в Астана“. Тази година още две държави възнамеряват да се присъединят към тази програма. Също така в Казахстан се разработва „Пътна карта“ за привличане на „зелени“ инвестиции в регионите на страната.

Програмата за партньорство „Зелен мост“ (ППЗМ) бе инициирана от Република Казахстан на 66-та сесия на Общото събрание на ООН и одобрена от всички държави на Конференцията на ООН за устойчиво развитие като междурегионална инициатива за устойчиво развитие, която е доброволна и отворена за всички партньори.

Програмата включва тясно сътрудничество на страните от Централна Азия за осигуряване на устойчиво развитие с подкрепата на ключови международни институции и частния сектор.

Мисията на ППЗМ е:

„Управление на зеления растеж в Централна Азия чрез международно сътрудничество и съдействие за трансфер на технологии, споделяне на знания и финансова подкрепа“.

Преходът и въвеждането на принципите на най-добрите налични технологии сега са важни за икономиката на Казахстан. Тази година МЦЗТИП планира да създаде Регистър на зелените технологии, за който се проучват методологията и регулаторната рамка на страните от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които успешно работят в тази посока. Създаденият регистър на зелените технологии ще позволи да се изберат оптималните решения, да се ускори процесът на избор и вземане на решения при прилагането на зелени проекти.

Разработчиците смятат, че това ще бъде търсен продукт, който ще обедини разпръсната информация и данните за вятърния, слънчевия, хидро- и геотермалния потенциал, карта на депата за твърди отпадъци в целия Казахстан.

Подготвят се и законодателни изменения, като на ниво закони ще се дадат определения на понятия като „зелена енергия“ и „зелени технологии“.

«Международният център за зелени технологии и инвестиционни проекти» бе представен през юни миналата година. Дейността на МЦЗТИП е насочена към създаване на условия за работа на инвеститорите – гаранции за възвръщане и безопасност на „зелените инвестиции“, за формиране на „зелена“ култура и за решаване на екологични проблеми чрез развитието на екологични технологии в Република Казахстан и впоследствие в страните от Централна Азия. Той е призован да решава задачите за трансформиране на енергийния сектор, управление на зелени проекти, популяризирането им, разпространяване на зелени знания и трансфер на технологии.

За тази цел Центърът е сключил споразумения с акимати от региони и градове с републиканско значение за подпомагане на проекти в областта на зелената икономика. Той предоставя методическа, правна и техническа помощ на регионалните власти, инвеститори и бизнес проекти в областта на „зелената“ икономика

Голям принос за „зеленото“ развитие на Казахстан имат международните организации като Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския басейн, Програмата на ООН за развитие, Глобалния екологичен фонд, Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), с която ръководителят на структурата наскоро подписа споразумение за сътрудничество, както и Световната банка, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Американската агенция за международно развитие (USAID).