Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

“Българо-казахстанска търговска камара’’ е неправителствена организация, представляваща български и международни компании и неправителствени организации, опериращи в Република България и Република Казахстан.

БКТК има за цел да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско – икономическото и научно-техническо сътрудничество между стопанските организации на Република България и Република Казахстан. Сътрудничеството на БКТК с организации от трети страни се реализира въз основа на двустранни споразумения.

Цели
• Да работи за подпомагането, насърчаването и развитието на търговските взаимоотношения между Република България и Република Казахстан.

 • Да работи за подобряването на условията за стопанска дейност и повишаване на ефективността на външнотърговския обмен между България и Република Казахстан.
 • Да информира за спазване на международните търговски правила и обичаи и за актове на нелоялна конкуренция.
 • Да подпомага компетентните държавни органи в Република България и Република Казахстан при формиране на държавната им политика за развитие на българо-казахстанските търговски отношения.
 • Да участва по покана в разработването на национални програми за развитие на стопанската дейност или дава мнение по тях.
 • Да представя на компетентни държавни органи по проекти за нормативни актове и решения за стопанска дейност.
 • Да проучва системно прилагането на нормативните актове в стопанската област и предлага на бизнес общността и на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването им.
 • Да инициира, подпомага и провежда дейности по реализирането на изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на българо-казахстанските търговски отношения.

Мисия

 • Информиране на членовете на сдружението, за пазарните възможности, за тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и технически прогрес, за обявяването на международни търгове, аукционни и др.
 • Подпомагане установяването на делови контакти между български и казахстански търговци, включително като разпространява утвърдени добри търговски практики.
 • Съдействие за разширяване на инвестициите в Република България и в Република Казахстан.
 • Подпомагане на българските и казахстанските търговци и юридическите лица с нестопанска цел за участието им в местни и международни панаири, изложби, изложения и др. под, както и при организирани от тях такива мероприятия.
 • Организиране на бизнес-делегации, симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи.
 • Популяризиране на възможностите на българските и казахстанските търговци за производство и търговия.
 • Организиране на центрове за икономическа и техническа информация и участва в работата на чуждестранни центрове.
 • Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина.
 • Финансиране и реализиране на проекти, свързани с целите на сдружението.
 • Публикуване на материали в областта нас своята дейност.