Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

Членство

Добрата корпоративна репутация е един от най-важните критерии за членство.
Камарата обединява различни сектори – правова консултантска дейност, рекламни и PR агенции, дружества с нестопанска цел, образователни организации, инженерни и строителни компании, химически и фармацевтични производители и дистрибутори, финансови институции. БКТК общността също включва компании от сектора на транспорта и логистиката, производителите на потребителски стоки и дистрибутори, доставчици на услуги, туристически агенции, ИТ компании, както и доставчици промишлено и офис оборудване.

Условия за членство

Членството е отворено за всички фирми и физически лица, които демонстрират интерес към изпълнение на целите на Камарата
и може да се ползва от своите цели и дейности.
Членството в сдружението е доброволно.
Членове на сдружението могат да бъдат юридически лица и физически лица, навършили 18 години, независимо от пол, политически или религиозни убеждения.

Права

Член на сдружението може да бъде юридическо лице или пълнолетно физическо лице. За да бъде приет за член, кандидатът

трябва да споделя целите и задачите на сдружението и да е готов да съдейства за постигане на посочените цели.

Членът има право лично или чрез свои представители:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
2. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
3. Да ползва безвъзмездно събраната от сдружението информация;
4. Да изразява становища и да прави предложения при изготвяне на официални становища и документи от сдружението;
5. Да участва в срещи, инициативи и други дейности на сдружението;
6. Да участва в организираните от сдружението семинари и конференции;
7. Да ползва имуществото, техниката и съоръженията на сдружението.

Приемане

Членове се приемат от Общото събрание с обикновено мнозинство, след представянето на писмено съгласие за членство, попълнено от кандидата.

Задължения

Всеки член на сдружението е длъжен:

Да внася редовно членския си внос според вида на членството си;
Да спазва Устава на сдружението, вътрешните актове и закона;
Да участва активно в работата на сдружението и помага за успешното изпълнение на целите му.
Да позволява имената и адресът му да се публикуват в официално издаваните списъци на сдружението

Отказ от членство. Прекратяване на членство

Неплащането на членски внос в срок от 3 месеца от падежа на вноската се счита, без необходимост от отправяне на допълнително предупреждение, за отказ от членство.

Освен при условията на ал. 1. членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член;
3. с прекратяване съществуването на член – юридическо лице;
4. с изключването на лицето с решение на Общото събрание;

При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, не се дължи връщане на вече заплатен членски внос.

Прехвърлимост

Членствените права и задължения са непрехвърлими и не могат да преминават върху други лица.

Спорове

При възникване на спор на член със сдружението или с друг член, произтичащ от дейности, свързани с дейността на сдружението, трябва да се изчерпят всички възможности за разрешаването му или отстраняване на причините в рамките на организацията.