Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

‘’Българо-казахстанска търговска камара’’ (www.bkcc.eu) е водеща не правителствена организация, представляваща български и международни компании и не правителствени организации опериращи в Република България и Република Казахстан.

Цели

 • Да работи за подпомагането, насърчаването и развитието на търговските взаимоотношения между Република България и Република Казахстан.
 • Да работи за подобряването на условията за стопанска дейност и повишаване на ефективността на външнотърговския обмен между България и Република Казахстан.
 • Да информира за спазване на международните търговски правила и обичаи и за актове на нелоялна конкуренция.
 • Да подпомага компетентните държавни органи в Република България и Република Казахстан при формиране на държавната им политика за развитие на българо-казахстанските търговски отношения.
 • Да участва по покана в разработването на национални програми за развитие на стопанската дейност или дава мнение по тях.
 • Да представя на компетентни държавни органи по проекти за нормативни актове и решения за стопанска дейност.
 • Да проучва системно прилагането на нормативните актове в стопанската област и предлага на бизнес общността и на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването им.
 • Да инициира, подпомага и провежда дейности по реализирането на изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на българо-казахстанските търговски отношения.

Мисия

 • Информиране на членовете на сдружението, за пазарните възможности, за тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и технически прогрес, за обявяването на международни търгове, аукциони и др.
 • Подпомагане установяването на делови контакти между български и казахстански търговци, включително като разпространява утвърдени добри търговски практики.
 • Съдействие за разширяване на инвестициите в Република България и в Република Казахстан.
 • Подпомагане на българските и казахстанските търговци и юридическите лица с нестопанска цел за участието им в местни и международни панаири, изложби, изложения и др. под,. както и при организирани от тях такива мероприятия.
 • Организиране на бизнес-делегации, симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи.
 • Популяризиране на възможностите на българските и казахстанските търговци за производство и търговия.
 • Организиране на центрове за икономическа и техническа информация и участва в работата на чуждестранни центрове.
 • Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина.
 • Финансиране и реализиране на проекти, свързани с целите на сдружението.
 • Публикуване на материали в областта нас своята дейност.

Икономически сектори

БКТК е неправителствена организация като нейните цели са да подкрепя двустраните бизнес взаимоотношения и инвестиционият процес в следните икономически сектори:

 • Енергетика
 • Фармацевтика
 • IT бранш и бизнес с Hi Tech technology
 • Строителство и архитектура/ дограми и фасади, строителни материали/
 • Недвижими имоти
 • Туризъм
 • Хранително вкусова промишленост/Животновъдство/Винопроизводство
 • Научен обмен /Обмен на студенти
 • Култура
 • Външна политика/Интегриране на Балканския бизнес в инвестиционния процес в Казахстан

Ръководството на БКТК работи активно за изграждането на работни групи между двете страни в горе упоменатите сектори, както и за изграждането на работни комисии с председатели –професионалисти в отделните сектори, избрани от членовете на камарата.

Информираност

Нашите ежедневни онлайн новини покриват различни тематични въпроси, горещи бизнес теми, икономически анализи и отразяват дейността на Камарата. На www.bkcc.eu можете да намерите подробна информация за дейностите на камарата: списък на членовете, предстоящи събития и съобщения, доклади, комисии на камарата, медийно отразяване и
архив от минали събития.

Членство

Добрата корпоративна репутация е един от най-важните критерии за членство.
Камарата обединява различни сектори – правова консултантска дейност, рекламни и PR агенции, дружества с нестопанска цел, образователни организации, инженерни и строителни компании, химически и фармацевтични производители и дистрибутори, финансови институции. БКТК общността също включва компании от сектора на транспорта и логистиката, производителите на потребителски стоки и дистрибутори, доставчици на услуги, туристически агенции, ИТ компании, както и доставчици промишлено и офис оборудване.

Условия за членство

Членството е отворено за всички фирми и физически лица, които демонстрират интерес към изпълнение на целите на Камарата
и може да се ползва от своите цели и дейности.
Членството в сдружението е доброволно.
Членове на сдружението могат да бъдат юридически лица и физически лица, навършили 18 години, независимо от пол, политически или религиозни убеждения.

Права на членовете

Член на сдружението може да бъде юридическо лице или пълнолетно физическо лице. За да бъде приет за член, кандидатът трябва да споделя целите и задачите на сдружението и да е готов да съдейства за постигане на посочените цели.

Членът има право лично или чрез свои представители:

 1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
 2. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 3. Да ползва безвъзмездно събраната от сдружението информация;
 4. Да изразява становища и да прави предложения при изготвяне на официални становища и документи от сдружението;
 5. Да участва в срещи, инициативи и други дейности на сдружението;
 6. Да участва в организираните от сдружението семинари и конференции;
 7. Да ползва имуществото, техниката и съоръженията на сдружението.

Приемане на членове

Членове се приемат от Общото събрание с обикновено мнозинство, след представянето на писмено съгласие за членство, попълнено от кандидата.

Задължения на членовете

Всеки член на сдружението е длъжен:

 • Да внася редовно членския си внос според вида на членството си;
 • Да спазва Устава на сдружението, вътрешните актове и закона;
 • Да участва активно в работата на сдружението и помага за успешното изпълнение на целите му.
 • Да позволява имената и адресът му да се публикуват в официално издаваните списъци на сдружението

Отказ от членство. Прекратяване на членство

Неплащането на членски внос в срок от 3 месеца от падежа на вноската се счита, без необходимост от отправяне на допълнително предупреждение, за отказ от членство.

Освен при условията на ал. 1. членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член;
 3. с прекратяване съществуването на член – юридическо лице;
 4. с изключването на лицето с решение на Общото събрание;

При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, не се дължи връщане на вече заплатен членски внос.

Прехвърлимост

Членствените права и задължения са непрехвърлими и не могат да преминават върху други лица.

Спорове

При възникване на спор на член със сдружението или с друг член, произтичащ от дейности, свързани с дейността на сдружението, трябва да се изчерпят всички възможности за разрешаването му или отстраняване на причините в рамките на организацията.

Годишен членски внос

Годишна такса за присъединяване е в размер на 1300 евро.
Годишният членски внос дава право на членство в Камарата за следващите календарни 12 месеца. Членството влиза в сила след одобрение на подадените молби. До новите членове ще бъдат изпратени официални писма за приемане. Кандидатите за членство ще бъдат любезно поканени да извършат плащане при получаване на официалното писмо за приемане. Членството влиза в сила след плащането на първоначалната годишна вноска.