Българо-Казахстанска Търговска Камара

Болгар-Қазақстан сауда палатасы

Богати природни ресурси Едно от основните богатства на Казахстан са неговите полезни изкопаеми. Казахстан е на шесто място в света по залежи на природни ресурси. От 110-е елемента в Менделеевата таблица на химичните елементи в недрата на Казахстан са установени 99 елемента, проучени са 70, а се добиват и използват 60: нефт, газ, уран, цинк, волфрам, борит, сребро, олово, хромити, мед, флуорити, молибден, злато. Минерално-суровинната база на Република Казахстан разполага с 5 004 находища, чиято прогнозна стойност възлиза на около 46 трилиона долара.

Горива
В Казахстан са проучени 160 находища на нефт и газ, а се добиват 2,7 милиарда тона нефт. На територията на Казахстан са проучени над 100 въглищни находища.  

Метали В световен мащаб Казахстан е най-големият производител на волфрам, а по залежи на волфрам е на първо място в света; на първо място е по залежи на хромова руда, на четвърто – по олово и молибден, на седмо – по залежи на желязна руда. В Казахстан се предполага наличието на около 300 значителни находища на злато, 173 от които са изследвани подробно. Казахстан притежава големи залежи от калиеви и други соли, борити, бромови съединения, сулфати, фосфорити, серен пирит в състава на полиметални руди за организиране производството на сярна киселина и други химически продукти. Казахстан разполага с изключително богати суровинни ресурси за индустриално производство на стъкло, фаянс и порцелан: редки скъпоценни камъни, разнообразни строителни и облицовъчни материали.   Благоприятно разположение Казахстан се намира в средата на Евро-азиатския континент. Някога от тук е минавал Великият път на коприната. Основните трансконтинентални маршрути, съединяващи Азиатско-Тихоокеанския регион с Близкия и Средния Изток и с Европа пресичат Казахстан. Три от държавите в БРИК се намират в близост до Казахстан: Русия, Китай и Индия.                                    
    Политическа стабилност Вътрешната политическа стабилност е своеобразен “коз” на Казахстан на световния инвестиционен пазар. Тя винаги е била най-важният въпрос за държавното ръководство. Показателен пример за успеха на външната и вътрешната политика на страната е казахстанското председателство на ОССЕ през 2010 г., обусловено от увереността на световната общност в жизнеспособността на развитието на нашата република. Срещата на върха на ОССЕ, състояла се в Астана през декември 2010 г., е най-мащабният форум в историята на постсъветското пространство. Казахстан беше първата страна в Централна Азия, където през 2011 г. се проведе Световният ислямски икономически форум (СИИФ). През февруари 2011 г. Казахстан бе поканен за член на Управителния комитет на регионалната програма на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Очевидно потвърждение за световното признание на политическата стабилност в Казахстан е обстоятелството, че през ноември 2012 г. Международното бюро по изложенията взе решение Международното специализирано изложение EКСПO `2017 да се проведе в Астана, а темата на изложението е “Енергията на бъдещето”. Мащабните международни мероприятия, които се провеждат тук и се планират в бъдеще, са доказателство за все по-добрия международен имидж на страната като стабилен политически партньор.   Благоприятен бизнес климат В Казахстан се отделя много сериозно внимание на всички аспекти на благоприятния бизнес климат за инвеститорите: премахват се административните спънки, облекчават се процедурите, повишава се ефективността на правоохранителната и съдебната система, подобрява се митническото и данъчното управление. Казахстан е водещ в страните от ОНД, що се отнася до размаха и качеството на предприетите напоследък реформи. През последните две години Казахстан е начело в списъка на 10-е страни, постигнали най-големи успехи при създаването на благоприятни условия за предприемаческа дейност. Доказателство за благоприятния инвестиционен климат са международните класации. Казахстан постъпателно напредва с облекчаване на процедурите, свързани с развиване на бизнеса. Доказателство за благоприятния бизнес климат е ежегодният рейтинг на Световната Банка и Международната финансова корпорация в доклада “Правене на бизнес”, обхващащ 183 страни и даващ възможност за оценяване на законодателството, свързано с регулирането на бизнеса.                          

  Защита на правата на инвеститорите Привличането и ефективното използване на чуждите инвестиции е сред основните направления на взаимноизгодното търговско-икономическо сътрудничество между Република Казахстан и другите страни. В Казахстан чуждите инвестиции придобиват национален статут, т.е. чуждите и местните компании осъществяват инвестиционните си дейности при равни условия. Според класацията на “Правене на бизнес” за 2012 г., Казахстан зае по-висока позиция по показателя “Защита на инвеститорите” и се нареди сред десетте страни с най-добър инвестиционен климат и възможности.   Законът на Република Казахстан от 8. 01. 2003 г. за инвестициите предвижда предоставяне на различни гаранции, за да се сведат до минимум рисковете, с които инвеститорите биха могли да се сблъска при своята инвестиционна дейност в Казахстан:       Гарантиране на правна защита за дейността на инвеститорите на територията на Република Казахстан   Осигурява се пълна и безусловна защита на правата и интересите на инвеститорите. Те имат право на обезщетение за вреди, причинени им като резултат от актове, издадени от държавни органи в разрез със законодателните актове, както и като резултат от незаконни действия или бездействия на длъжностни лица от тези органи. Казахстан гарантира стабилността на условията на договорите, сключени между инвеститорите и държавните органи.       Гаранции за използване на приходите   Инвеститорите имат право да използват приходите от дейността си след плащане на данъци и другите задължителни плащания към бюджета по своя преценка.       Гласност на дейността на държавните органи по отношение на инвеститорите   Официалните съобщения на държавните органи на Република Казахстан и законовите нормативни актове, засягащи интересите на инвеститорите, се публикуват по реда, установен в законодателството на Република Казахстан. На инвеститорите се осигурява свободен достъп до информацията за регистрираните юридически лица, техните устави, регистрацията на сделките с недвижимо имущество, както и за издадените лицензи с изключение на информацията, съдържаща търговска или друга защитена от закона тайна.       Гарантиране правата на инвеститорите при национализация и реквизиция   Принудително изземане на имуществото на инвеститорите (национализация, реквизиция) за нуждите на държавата се допуска в изключителни случаи, предвидени в законодателните актове на Република Казахстан. При национализации инвеститорите се обезщетяват в пълен размер за щети, причинени от издаване на законодателни актове на Република Казахстан за национализация. Реквизицията на имуществото на инвеститорите се извършва чрез изплащане на пазарната стойност на имуществото. Казахстан е подписал 45 двустранни и едно многостранно споразумение за поощряване и взаимна защита на инвестиции, които създават благоприятни законови условия за поощряване и защита на казахстанските инвестиции в чужбина и чуждите инвестиции на територията на Казахстан. По всички въпроси относно Закона на Република Казахстан за инвестициите разяснения се получават от Комисията по инвестициите към Министерството на индустрията и новите технологии на Република Казахстан.    

Присъствието на транснационални компании Благодарение на създадените благоприятни бизнес условия в Казахстан функционират мултинационални и чужди компании.                         Обем на ПЧИ Благоприятният бизнес климат и политическата стабилност спомогнаха за значителен приток на преки чужди инвестиции в Казахстан. Привлечените в страната ПЧИ от 1993 г. насетне възлизат на повече от 170 милиарда долара.                        
Икономически ръст Благодарение на разумната политика и привлечените ПЧИ казахстанската икономика расте със стабилни темпове. През изминалите десетилетия БВП нарасна над 8 пъти (от 24,6 млрд. на 188,05 млрд. долара).                            

Пазарите на Митническия съюз   Членството на Казахстан в Митническия съюз, чийто пазар включва около 170 милиона души, разкрива допълнителни възможности и нови хоризонти пред инвеститорите за ефективна реализация на инвестиционни проекти в нашата република. Инвеститорите ще могат безпроблемно да лансират продукцията си на пазарите в Беларус и Русия. Митническият съюз между Казахстан, Русия и Беларус отваря пред инвеститорите пазар, обхващащ 170 милиона души, и БВП, възлизащ на 2 трилиона долара. Казахстан разполага с по-благоприятна бизнес среда в сравнение с другите страни от Митническия съюз, която е наше конкурентно предимство. Според класацията на СБ “Правене на бизнес” за 2013 г. Руската Федерация и Беларус заемат съответно 112 и 58 място, а Казахстан – 49.                    

Индустриално-иновационно развитие В Казахстан бяха създадени институционалните основи за индустриализация: Фонд за национално благосъстояние “Самрук-Казъна” АД, консолидиращ потенциала на държавата за реализация в иновационните направления; институциите за развитие, необходими в процеса на диверсификация. През 2010 г. бе приета Държавна програма за ускорено индустриално-иновационно развитие за периода 2010–2014 г., чиито основни цели са създаване на нови, ориентирани към износ високотехнологични производства, развитие на инфраструктурата, укрепване на националната иновационна система, повишаване квалификацията на местните кадри. В рамките на ускореното индустриално-иновационно развитие вече се работи за създаване на привлекателни условия за инвеститорите, готови да реализират проекти в следните приоритетни икономически сектори: нефтопреработване и разгръщане на инфраструктурата на нефто-газовия сектор; минно-металургичния отрасъл; химическата промишленост; атомната промишленост; машиностроенето; фармацевтичната промишленост; строителната индустрия и производството на строителни материали; аграрно-промишления комплекс; леката промишленост; туристическия отрасъл; информационните и комуникационните технологии; биотехнологиите; космическата дейност; алтернативната енергетика; атомната енергетика   През 2010 г. бе приета Държавна програма за ускорено индустриално-иновационно развитие на Република Казахстан за периода 2010–2014 г., чиято основна цел е устойчив и балансиран ръст чрез диверсификация на икономиката и повишаване на нейната конкурентноспособност.   Основни задачи: Развитие на приоритетните икономически сектори; Създаване на благоприятна среда за индустриализация   Приоритети: привличане на инвестиции – най-вече чужди – за създаване на нови и насочени към износ производства; развитие и укрепване на националната иновационна система   Принципи: ориентация към бизнес инициативи; подкрепа за иновационни проекти и клъстърни инициативи в преработвателния сектор; равен достъп за местните и чуждите компании; мерките за държавно подпомагане да обхванат всички субекти на икономическата дейност     Предвижда се предоставяне на държавна помощ (преференции, отстъпки, съ-финансиране на проекти и други стимули), за да се намалят разходите на инвеститорите, реализиращи проекти в приоритетните сектори.   В момента се работи усилено за разширяване на сега действащия пакет от инвестиционни стимули и преференции в приоритетните сектори.   Резултати от изпълнението на програмата: по-висока производителност на факторите в производството; развитие на производства с по-висока добавена стойност; създаване и внедряване на наукоемки технологии; повишаване на инвестиционната привлекателност на високотехнологичните производства; изпреварващо развитие на инфраструктурата разгръщане на конкуренцията